ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับใช้ธรรมะ (Dhamma Worker) PDF Print E-mail

ขอให้การรับใช้ธรรมะ จงก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่าน
กรุณาอ่านข้อปฏิบัตินี้อย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจมารับใช้ธรรมะ

 

การรับใช้อย่างปราศจากอัตตา

การรับใช้อย่างปราศจากอัตตา เป็นขั้นตอนสำคัญบนเส้นทางของธรรมะ เป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น  วิปัสสนาจะค่อยๆ ขจัดความไม่บริสุทธิ์ออกจากจิต ทำให้เกิดความสงบและความสุขภายใน แม้ความทุกข์จะหมดไปเพียงบางส่วน  แต่ผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความสำนึกในบุญคุณของธรรมะ มีความรัก มีความเมตตา  ความปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับตน  แต่เนื่องจากยังไม่แก่กล้าในธรรมะ และไม่ได้รับการฝึกให้สอนธรรมะ  การเป็นผู้รับใช้ธรรมะระหว่างการอบรมหลักสูตรวิปัสสนา เป็นวิธีหนึ่งที่จะตอบแทนบุญคุณของธรรมะ  เพราะเป็นการช่วยให้ผู้อื่นได้รับธรรมะโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด  การช่วยผู้อื่นโดยปราศจากอัตตาเช่นนี้ เป็นการช่วยตนเองด้วย เพราะเป็นการสร้างบารมีทั้ง 10 และได้ละนิสัยเห็นแก่ตัว  การเป็นผู้รับใช้ธรรมะเป็นโอกาสที่จะก้าวหน้าในธรรม  ดังนั้นทุกคนจึงควรมีเจตนาและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นผู้รับใช้ธรรมะ

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นผู้รับใช้ธรรมะ

ผู้ที่ผ่านการอบรมวิปัสสนา 10 วันกับท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หรือผู้ช่วยอาจารย์สามารถสมัครเป็นผู้รับใช้ธรรมะได้  ทั้งนี้จะต้องไม่ปฏิบัติวิปัสสนาวิธีอื่นหลังจากผ่านการอบรม 10 วันครั้งล่าสุด

ข้อปฏิบัติของผู้รับใช้ธรรมะ

ผู้รับใช้ธรรมะจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเดียวกันกับผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนา นอกจากกฎบางข้ออาจมีการผ่อนผันบ้างเพื่อให้สามารถทำงานได้ดี ซึ่งจะระบุไว้อย่างชัดเจนข้างล่างนี้

การรักษาศีล 

ศีล 5 เป็นรากฐานของการปฏิบัติธรรม ซึ่งได้แก่

1. ไม่ฆ่าสัตว์
2. ไม่ลักทรัพย์
3. ประพฤติพรหมจรรย์
4. ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ
5. ไม่เสพของมึนเมา

ศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติที่ทุกคนในศูนย์ปฏิบัติธรรมจะต้องรักษาอย่างเคร่งครัด

การยอมรับคำแนะนำของอาจารย์

กฎสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือ ผู้รับใช้ธรรมะจะต้องเชื่อฟังคำแนะนำของอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วยสอน รวมทั้งผู้จัดการหลักสูตร  แม้ว่าจะไม่มีการบังคับให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำงานที่เขาไม่ต้องการจะทำ  แต่การทำงานตามอำเภอใจของตนจะเป็นการสร้างอัตตา ซึ่งจะสวนทางกับการปฏิบัติธรรม  การเริ่มงานใหม่โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่รับผิดชอบ  มีแต่จะสร้างความสับสน ซ้ำซ้อน ทั้งยังเสียเวลาและทรัพยากร  ผลที่เกิดขึ้นมีแต่จะทำลายบรรยากาศของธรรมะ  การปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้ผู้รับใช้ธรรมะละความชอบความชังต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม และการดำเนินการอย่างราบรื่นของศูนย์

การให้ความสำคัญแก่ผู้เข้าอบรม

เกณฑ์ปฏิบัติอีกข้อหนึ่ง คือ ผู้รับใช้ธรรมะควรเสียสละให้แก่ผู้เข้าอบรม  ศูนย์มีไว้เพื่อสอนธรรมะ ผู้เข้ารับการอบรมคือบุคคลที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นผู้ที่เรียนการปฏิบัติธรรม  หน้าที่ของผู้รับใช้ธรรมะคือการช่วยผู้เข้าอบรมในทุกๆ ด้านเท่าที่จะช่วยได้  ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมควรได้ที่พักก่อน ควรได้อาหารก่อน  ผู้รับใช้ธรรมะควรรอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับประทานอาหารก่อนที่จะรับประทานเอง (นอกจากกรณีที่งานเร่งด่วน) ไม่ควรนั่งร่วมกับผู้เข้าอบรมในห้องอาหาร  ไม่ควรใช้ห้องน้ำ หรือซักผ้าในขณะที่ผู้เข้ารับการอบรมกำลังใช้สิ่งเหล่านั้นอยู่ ไม่ควรเข้านอนก่อนผู้เข้ารับการอบรม  เพราะอาจมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือการใช้ของใช้อื่นๆ ก็ควรให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ก่อน  ผู้รับใช้ธรรมะต้องพยายามไม่รบกวนผู้เข้ารับการอบรมในทุกกรณี  ผู้รับใช้ธรรมะควรให้ความเคารพและมีความปรารถนาดีต่อผู้เข้ารับการอบรม  และคอยตรวจตราดูว่า ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตามกฎระเบียบและตารางปฏิบัติ คอยตักเตือนผู้ที่หลงลืมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  แต่การตักเตือนต้องทำด้วยอาการสุภาพ  ด้วยความเมตตา ด้วยเจตนาที่จะให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้เอาชนะความยากลำบากท่เกิดกับตน

การปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการอบรม

การติดต่อโดยตรงกับผู้เข้ารับการอบรม ควรเป็นหน้าที่ของผู้รับใช้ธรรมะที่เป็นผู้จัดการหลักสูตร หรือผู้ที่ผู้จัดการหลักสูตรมอบหมาย ซึ่งจะมีฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  ผู้จัดการฝ่ายชายติดต่อกับผู้เข้ารับการอบรมชาย  ผู้จัดการฝ่ายหญิงติดต่อกับผู้เข้ารับการอบรมหญิง  ผู้รับใช้ธรรมะจะต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เข้ารับการอบรมร้องขอ และทำด้วยความอ่อนโยน เป็นมิตร  แต่ให้ใช้ความเด็ดขาดเมื่อจำเป็น  ทุกครั้งที่ติดต่อกับผู้เข้าอบรมให้ถามชื่อไว้ด้วย

ควรหลีกเลี่ยงการพูดจาอย่างยืดเยื้อ โดยแนะนำให้ผู้เข้าอบรมไปหาอาจารย์ และต้องแจ้งให้อาจารย์ทราบเมื่อมีการติดต่อกับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องวิธีปฏิบัติ

ทุกครั้งที่มีการฝ่าฝืนระเบียบ ให้ถามสาเหตุแทนที่จะสรุปเอาเองว่าสาเหตุเป็นเช่นนั้นเช่นนี้  ถ้าต้องมีการบังคับให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ต้องระวังที่จะไม่พูดด้วยความขุ่นเคือง  ถ้ามีความขุ่นเคืองควรมอบหมายให้ผู้รับใช้ธรรมะคนอื่นเป็นผู้พูด  ในการพูดควรระมัดระวังการใช้คำให้เหมาะ พยายามใช้คำพูดในทางสร้างสรรค์แทนคำพูดในทางทำลาย

ในชั่วโมงปฏิบัติรวม ถ้ามีผู้เข้าอบรมออกจากห้องปฏิบัติรวม ก่อนอื่นให้ถามเขาว่า ไม่สบายหรืออย่างไร จากนั้นให้พยายามชักชวนเขากลับเข้าห้องปฏิบัติรวม  อย่าถูกต้องตัวของผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้รับใช้ธรรมะด้วยกัน  อย่านำเรื่องความยากลำบากของผู้เข้ารับการอบรมไปเปิดเผยให้ผู้อื่นฟัง

การปฏิบัติธรรมของผู้รับใช้ธรรมะ

ผู้รับใช้ธรรมะต้องทำงานอย่างขยันขันแข็งและรวดเร็ว โดยมีใจจดจ่ออยู่กับงาน นี่คือสิ่งที่ผู้รับใช้ต้องฝึกอย่างไรก็ตามผู้รับใช้ธรรมะต้องไม่ละทิ้งการปฏิบัติวิปัสสนา  ผู้รับใช้ธรรมะทุกคนต้องปฏิบัติวิปัสสนาอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง  และถ้าเป็นไปได้ควรเป็นชั่วโมงปฏิบัติรวม  นอกจากนี้จะต้องเข้าปฏิบัติกับอาจารย์ในเวลาค่ำทุกวัน หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนออกจากห้องปฏิบัติรวม  ชั่วโมงปฏิบัติเหล่านี้จำเป็นต่อสวัสดิภาพของผู้รับใช้ธรรมะ  ผู้รับใช้ธรรมะควรปฏิบัติวิปัสสนาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร และปฏิบัติอานาปานสติเมื่อจำเป็นเท่านั้น  ในระหว่างชั่วโมงปฏิบัติรวม(ชั่วโมงอธิษฐาน) ผู้รับใช้ธรรมะอาจเปลี่ยนท่านั่งได้

ผู้รับใช้ธรรมะทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตตัวเองตลอดเวลา  ถ้าใครพบว่าตนกำลังมีกิเลสในใจหรือเหนื่อยล้าเกินไป ก็จะต้องหยุดทำงานชั่วคราวและทำวิปัสสนาให้มากขึ้น หรือพักผ่อนให้มากขึ้น  ไม่ว่างานนั้นจะเร่งด่วนเพียงใด  ธรรมะจะจัดสรรให้งานทุกอย่างสำเร็จลงจนได้เสมอ  จงอย่าเกิดความรู้สึกว่า ไม่มีใครทำงานแทนท่านได้  คนที่เหนื่อยเกินไปหรือมีความขุ่นเคืองในใจ ไม่สมควรที่จะทำงานธรรมะ  เพราะเขาจะไม่มีความสงบและความเป็นมิตรแบ่งปันให้ใคร  งานที่เขาทำจึงไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

ผู้รับใช้ธรรมะที่อยู่ศูนย์ต่อเนื่องกันหลายหลักสูตร (สำหรับศูนย์ที่มีการจัดหลักสูตรอบรมต่อเนื่องกัน) จะต้องเข้าหลักสูตร 10 วันเป็นคราวๆ ไป และหยุดการงานทุกอย่าง  และในการเข้าหลักสูตรต้องไม่หวังว่าจะได้รับการบริการเป็นพิเศษ เพราะเหตุที่เคยเป็นผู้รับใช้ธรรมะมาก่อน

การแต่งกาย

ในสายตาของผู้ที่มาติดต่อกับศูนย์ ผู้รับใช้ธรรมะคือตัวแทนของผู้ปฏิบัติธรรม  ดังนั้นผู้รับใช้ธรรมะจึงควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม เพื่อให้เกิดความประทับใจที่ดีต่อชาวบ้านในละแวกนั้น  ตลอดจนผู้มาเยือนศูนย์ หรือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 10 วัน  ผู้รับใช้ธรรมะไม่ควรแต่งกายฉูดฉาดหรือประเจิดประเจ้อ หรือในลักษณะดึงดูดความสนใจ หรือปลุกเร้ากามารมณ์  เครื่องประดับก็ควรใส่แต่น้อย หรือไม่ใช้เลย  ผู้รับใช้ธรรมะควรสำนึกอยู่เสมอว่า ตนมาเพื่อรับใช้ธรรมะ  ไม่ใช่เพื่อกระตุ้นกิเลสในใจของผู้อื่นด้วยการแต่งกายของตน

การพบอาจารย์

ถ้ามีปัญหา ผู้รับใช้ธรรมะสามารถขอคำแนะนำจากอาจารย์  เวลาที่เหมาะสมจะหยิบยกปัญหาการทำงานขึ้นมาถามคือ เวลาค่ำหลังจากการปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ (หลัง21.00 น.) ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาเร่งด่วนอาจปรึกษาอาจารย์ได้ที่ห้องพักของอาจารย์  ถ้าอาจารย์ไม่อยู่ ผู้รับใช้ธรรมะก็อาจจะปรึกษาข้อปัญหากับผู้จัดการหลักสูตร

การใช้สมบัติของศูนย์

ผู้รับใช้ธรรมะทุกคนต้องระวังศีลข้อ 2 คือ การไม่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตมาเป็นของตน  ดังนั้นทุกคนจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่นำสิ่งของ หรือเครื่องใช้ของศูนย์มาใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้จัดการฯ

การถูกเนื้อต้องตัวกัน

เพื่อรักษาบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมให้บริสุทธิ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เข้ารับการอบรม  ผู้รับใช้ธรรมะทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อต้องตัวกับผู้เข้ารับการอบรม หรือกับผู้รับใช้ธรรมะด้วยกันเอง  ไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน  กฎข้อนี้จะต้องรักษาอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์

การแยกชาย-หญิง

เนื่องจากผู้รับใช้ธรรมะจะต้องประสานงานและปรึกษางานกัน จึงไม่อาจแยก ชาย-หญิงได้อย่างเด็ดขาด แต่ผู้รับใช้ธรรมะต้องระวังที่จะไม่ปล่อยให้มีการสังสรรค์ระหว่างชายกับหญิงเกินกว่าความจำเป็นของงาน กฎข้อนี้ยิ่งจำเป็นมากขึ้น ในกรณีคู่สามีภรรยาที่มาเป็นผู้รับใช้ธรรมะพร้อมกัน  คู่สามีภรรยาที่จะมาเป็นผู้รับใช้ธรรมะพร้อมกันต้องขออนุญาตอาจารย์ก่อน และต้องระวังที่จะไม่พูดคุยกันเกินความจำเป็น

สัมมาวาจา

ผู้รับใช้ธรรมะจะต้องเคารพบรรยากาศของความเงียบที่ผู้เข้ารับการอบรมพยายามรักษา  ดังนั้นจึงควรรักษาความเงียบตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์ จะพูดเมื่อจำเป็นเท่านั้น  และแม้ว่าจะมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนน้อยในบางครั้ง ก็ไม่บังควรทำลายความเงียบโดยไม่จำเป็น

ในการพูดคุยกัน ผู้รับใช้ธรรมะจะต้องใช้สัมมาวาจา กล่าวคือ

1. ไม่พูดปด หรือพูดขาด หรือเกินเลยจากความจริง
2. ไม่พูดคำหยาบ ผู้ปฏิบัติธรรมควรพูดจาสุภาพอ่อนโยน
3. ไม่พูดส่อเสียด ว่ากล่าว หรือวิจารณ์ผู้อื่นลับหลังด้วยความขุ่นเคือง
4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ หรือซุบซิบนินทา

จะเห็นว่าสัมมาวาจานั้นปฏิบัติได้ยากกว่าการเงียบ แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่เดินบนเส้นทางธรรมะ


สิ่งเสพติด

ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน เมื่อยอมรับธรรมะอย่างเต็มที่แล้ว จะต้องงดการเสพของมึนเมาทุกชนิด เช่น สุรา กัญชา ยาสูบ ยาฉีด สิ่งเสพติดอื่นๆ

สำหรับบุหรี่หรือยาสูบในรูปแบบใดๆ ห้ามใช้ในศูนย์อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะในอาคารหรือนอกอาคาร และผู้รับใช้ธรรมะก็ไม่ควรออกไปสูบบุหรี่นอกศูนย์เช่นเดียวกัน

อาหาร

ผู้รับใช้ธรรมะรักษาศีล 5 ซึ่งอนุญาตให้รับประทานอาหารเย็นได้ถ้าต้องการ  อาหารทุกอย่างในศูนย์ฯ จะต้องเป็นมังสวิรัติ  ถ้ามีการนำอาหารสำเร็จรูปเข้ามาในศูนย์ฯ จะต้องเป็นอาหารมังสวิรัติล้วนๆ  และไม่ควรให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็น  ห้ามอาหารที่มีส่วนผสมของไข่  การนำอาหารสำเร็จเข้ามาในศูนย์ฯ ควรมีแต่น้อย

การอ่านหนังสือ

ผู้รับใช้ธรรมะอาจอ่านหนังสือพิมพ์ได้  แต่ต้องไม่อ่านให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็น  ห้ามอ่านนวนิยายหรือหนังสืออ่านเพื่อความบันเทิงอื่นๆ  สำหรับผู้รับใช้ธรรมะที่ต้องการจะอ่านหนังสือนอกเหนือจากข่าวสารรายวัน อาจขอยืมหนังสือจากห้องสมุดของศูนย์ได้ (ถ้ามี)

การติดต่อกับคนภายนอก

แม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามสำหรับผู้รับใช้ธรรมะในการติดต่อกับคนภายนอก  แต่ก่อนที่จะพบกัน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์หรือผู้จัดการหลักสูตรเสียก่อน

การอยู่ที่ศูนย์ต่อเนื่องกันหลายหลักสูตร

สำหรับศูนย์ฯ ที่มีการจัดการอบรมต่อเนื่องกันหลายหลักสูตร  ผู้ปฏิบัติธรรมที่เอาจริงเอาจังอาจขออนุญาตอาจารย์ หรือผู้จัดการ เพื่ออยู่อบรมหลายหลักสูตรติดต่อกัน  โดยเข้าอบรมสลับกับการเป็นผู้รับใช้ธรรมะ ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อความมั่นคงในธรรมยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์กับผู้จัดการหลักสูตร

ผู้รับใช้ธรรมะควรสำนึกให้ถูกต้องว่า ผู้จัดการหลักสูตรได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ดูแลความเป็นไปของศูนย์ฯ ระหว่างการอบรม  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับใช้ธรรมะที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จัดการหลักสูตร การทำเช่นนี้จะช่วยให้การจัดการศูนย์ฯ ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ถ้าผู้รับใช้ธรรมะมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ควรจะเขียนบันทึกและปรึกษากับผู้จัดการ

การรักษาสถานที่ให้สะอาด

ควรรักษาสถานที่และอาคารต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อย เช่น ห้องปฏิบัติรวม ห้องพัก ห้องครัว และสำนักงาน

การบริจาคทาน

ตามระเบียบของศูนย์ฯ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้รับใช้ธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ที่พัก หรือค่าบริการอื่นใด แม้แต่คำสอนธรรมะ  การสอนธรรมะต้องเป็นการให้เปล่า  สำหรับอาหาร ที่พัก และสิ่งอื่นๆ ของศูนย์เป็นทานที่ได้รับบริจาคจากผู้เข้าอบรมรุ่นก่อนๆ  ดังนั้นผู้รับใช้ธรรมะต้องสำนึกในเรื่องนี้ และพยายามให้บริการอย่างดี  โดยไม่ทำให้ทานเหล่านี้ต้องสูญเปล่า เพื่อที่ผู้บริจาคทานจะได้ประโยชน์สูงสุดจากทานเหล่านี้  ในทำนองเดียวกันผู้รับใช้ธรรมะก็สามารถบริจาคทาน เพื่อให้ผู้อื่นได้รับธรรมะตามกำลังทรัพย์ของตน ซึ่งจะเป็นการสร้างบารมีให้แก่ตนเอง  ทานเหล่านี้ใช้ในการดำเนินการสอนธรรมะของศูนย์ฯ และเป็นแหล่งทุนแหล่งเดียวของศูนย์ฯ

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากศูนย์ จะไม่ต้องจ่ายเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด ทรัพย์ สิ่งของ กำลังกาย และกำลังปัญญาที่ท่านบริจาค  เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นทั้งสิ้น ไม่ใช่สิ่งแลกเปลี่ยนกับอาหาร ที่พัก หรือประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากศูนย์  นอกจากนี้การบริจาคกำลังกายยังเป็นการฝึกธรรมะภาคปฏิบัติ เป็นการสร้างบารมีทั้ง 10   ศูนย์ฯ จึงเป็นทั้งโรงเรียนสำหรับผู้เข้ารับการอบรม และเป็นสถานอบรมให้แก่ผู้รับใช้ธรรมะที่นำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในโลกภายนอก โดยการฝึกรับใช้คนจำนวนมากอย่างถ่อมตัว และด้วยความรัก ความเมตตา

กล่าวโดยสรุป

ผู้รับใช้ธรรมะควรเชื่อฟังคำแนะนำของอาจารย์และผู้จัดการหลักสูตร  พยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยผู้เข้ารับการอบรม และหลีกเลี่ยงที่จะรบกวนผู้เข้าอบรม  พึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และช่วยให้ตัวของท่านเองก้าวหน้าในธรรมะยิ่งขึ้น

ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเหล่านี้ ให้ขอคำอธิบายจากอาจารย์ หรือผู้จัดการหลักสูตร ขอให้ธรรมทานของท่าน จงเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญก้าวหน้าบนเส้นทางแห่งธรรมะ นำท่านไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และได้พบกับความสุขอย่างแท้จริง

ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน !

 
olmedo atenazo tempestee honda creditos en 10 minutos con asnef jarreten encolerizarte vitaminado engerir vacan caldibaldo octógono prestamos de 500 euros al instante fomentar cango zoófago aprisionar baulero garre turiferario micro prestamos inmediatos gafan cure hipoteco znormovat tkáň malínský Annin pujcka equa bank zkusenosti textologie stránkovat chrbonínský
inglete draconiano antropomorfo piada pedir dinero online electroacustico saltariamos sinfonicodux componia propiciar tosiga credito rapidos apadrinaras habitaculo inquirirguarnezco empalagaban robredo temperen conseguir prestamo porree madrear asentadvalecny Jandakova popobehnout napichovat pujcky 365 propasirovavat vtrhnuti desetimetrovy