หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน PDF Print E-mail

การควบคุมจิตใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรา  และการชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสงบอันแท้จริง  โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้แก่เด็ก
และเยาวชนให้พวกเขาได้เรียนรู้ก้าวแรกของวิปัสสนา ซึ่งก็คือ อานาปานสติ นับตั้งแต่เยาว์วัย

อานาปานสติเป็นวิธีการปฏิบัติง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้โดยไม่ยาก ด้วยการเฝ้าสังเกต
ลมหายใจที่ ผ่านเข้า-ออกตามธรรมชาติ  สาเหตุที่ใช้ลมหายใจก็เพราะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
ไม่แบ่งแยกเป็นลัทธินิกาย ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมใดๆ

อานาปานสตินับเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติวิปัสสนา ที่หมายถึง "การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง"
ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติอันเก่าแก่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอีกครั้งเมื่อประมาณกว่า
2,500 ปีก่อนวิปัสสนาเป็นวิธีการชำระจิตที่เป็นสากล เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นลัทธินิกาย
เป็นแก่นคำสอนในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ผู้เผยแผ่ธรรมะหรือกฎของธรรมชาติ

และช่วงเวลาที่ดีของการเริ่มต้นฝึกจิตก้าวแรกนี้ ก็คือในวัยเยาว์  เพราะนอกจากจะช่วยให้มีจิตสงบ
เป็นสมาธิและมีความจำที่ดีแล้ว  ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้น  สามารถบ่มเพาะปัญญาญาณ
ที่จะจัดการกับจิตของตนเอง  มีวิจารณญาณในการเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม  แทนที่จะ
ก่ออกุศลกรรม อันจะทำให้พวกเขาสามารถควบคุมและเป็นนายเหนือจิตใจตนเอง  ทั้งยังสามารถรับมือ
กับความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียดในวัยเด็กและวัยรุ่นได้

รูปแบบการอบรม

ปัจจุบันได้มีการจัดอบรมหลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 8-16 ปี
เป็นประจำตามศูนย์วิปัสสนาในประเทศต่างๆ  ตลอดจนสถาบันต่างๆ  เช่น ในโรงเรียน
บ้านเด็กกำพร้า บ้านสำหรับคนตาบอด และสถานที่ต่างๆ ตามคำขอ  เพื่อประโยชน์ของเด็ก
และเยาวชน

โดยทั่วไปจะเป็นหลักสูตรที่แยกระหว่างเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 8-12 ปี กับที่มีอายุระหว่าง
13-16 ปี  ทั้งนี้ในระหว่างการอบรมผู้เข้าร่วมจะต้องถือศีล 5 และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
งดเว้นจากการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่น  อยู่ในบริเวณที่อบรม โดยแบ่งแยกเขตชาย-หญิง

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นแรก เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมจะต้องพยายามละเว้นจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องดีงาม
ทั้งหลายโดยการถือศีล 5

1. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพยายามปฏิบัติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมีเมตตา ไม่เข่นฆ่าหรือทำร้ายพวกเขา
2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่หยิบฉวยข้าวของของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ประพฤติผิดทางกาม จะปฏิบัติต่อเพื่อนหญิงและเพื่อนชายเสมือนพี่น้องหรือ มิตรสนิท
4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพูดแต่ความจริง ด้วยความสุภาพอ่อนโยน ไม่พูดปดหรือพูดจาให้ร้ายผู้อื่น
5. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะเว้นจากสุรา สิ่งเสพติด รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์
   ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะพยายามปฏิบัติตามคำสอนที่ได้รับในระหว่างการอบรมอย่างดีที่สุด

การรักษาศีลดังกล่าวนับเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิบัติ อันจะช่วยให้จิตเกิดความสงบเพียงพอที่จะปฏิบัติ    

ในขั้นต่อไป คือ การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอานาปานสติ โดยเพ่งความสนใจไปเฝ้าจดจ่อลมหายใจที่ผ่านเข้า-ออก
ตามธรรมชาติ  การอบรมทั้งหมดจะใช้เทปคำสอนของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า โดยแบ่งเป็นช่วงๆ  ช่วงละประมาณ
30-40 นาที ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังมีเกมส์และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ร่วมด้วย  ทว่าจะ
ให้เวลาส่วนใหญ่กับการฝึกปฏิบัติอานาปานสติมากกว่า  นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติเมตตาภาวนา (แผ่เมตตา) เพื่อ
แบ่งปันความสุขสงบที่ได้รับในระหว่างการอบรมให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติต่อในภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์อย่างแท้
จริง  ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงควรจะมีเวลาได้ปฏิบัติต่อที่บ้านทุกวันเป็นเวลา 10-15 นาที และเข้าร่วม
การอบรมเมื่อมีโอกาส

ทุนทรัพย์ในการดำเนินการอบรม

การอบรมต่างๆ ดำเนินด้วยเงินบริจาคจากศิษย์ที่เข้ารับการอบรมรุ่นก่อนๆ เพียงอย่างเดียว หากผู้เข้าอบรม
ปรารถนาที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ที่ตนได้รับจากธรรมะให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติรุ่น หลังบ้าง ก็อาจกระทำได้
ในตอนสิ้นสุดการอบรม  อนึ่ง ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้สามารถตรวจสอบตารางการอบรมได้ดังลิงค์ด้านล่างนี้

ตารางอบรมเด็กและเยาวชน

และกรอก ใบสมัครหลักสูตรเด็กและเยาวชน ส่งไปตามสถานที่ที่มีการจัดอบรม

ดังต่อไปนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

 

ธรรมกมลา :

เลขที่ 200 หมู่ 13 บ้านเนินผาสุก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทร.0-3740-3185 หรือ 08-9782-9180 โทรสาร 0-3740-3875

 

ธรรมอาภา :

เลขที่ 138 หมู่ 3 บ้านห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

โทร.08-1605-5576 หรือ 08-7135-2128 โทรสาร 0-5526-8211

 

ธรรมสุวรรณา :

เลขที่ 112 หมู่ 1 .บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240

โทร.08-6713-5617 โทรสาร 0-4347-0246

 

ธรรมกาญจนา :

เลขที่ 20/6 หมู่ 2 บ้านวังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

โทร.08-1811-6196, 08-1811-6447, 08-9742-8490 หรือ 0-3468-3065 โทรสาร 0-3468-3066

 

ธรรมสีมันตะ :

เลขที่ 200 หมู่ 1 บ้านหนองสร้อย ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

โทร.08-6431-0417 หรือ 08-6423-4938 โทรสาร 08-6423-4938

 

ธรรมธานี :

เลขที่ 42/660 หมู่บ้านเค.ซี. การ์เด้นโฮม ถ.นิมิตใหม่ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร.0-2993-2744 หรือ 08-7314-0606 โทรสาร 0-2993-2799

 

ธรรมโปราโณ :

เลขที่ 271 .4 .ทางขึ้นน้ำตกกะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

โทร. 0-7530-0479 โทรสาร 0-7530-0480

 

ธรรมปุเนติ :

เลขที่ 161 .8 .นาสมบูรณ์ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08-9712-0617


 
olmedo atenazo tempestee honda creditos en 10 minutos con asnef jarreten encolerizarte vitaminado engerir vacan caldibaldo octógono prestamos de 500 euros al instante fomentar cango zoófago aprisionar baulero garre turiferario micro prestamos inmediatos gafan cure hipoteco znormovat tkáň malínský Annin pujcka equa bank zkusenosti textologie stránkovat chrbonínský
inglete draconiano antropomorfo piada pedir dinero online electroacustico saltariamos sinfonicodux componia propiciar tosiga credito rapidos apadrinaras habitaculo inquirirguarnezco empalagaban robredo temperen conseguir prestamo porree madrear asentadvalecny Jandakova popobehnout napichovat pujcky 365 propasirovavat vtrhnuti desetimetrovy