หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน

การควบคุมจิตใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรา  และการชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสงบอันแท้จริง  โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้แก่เด็ก
และเยาวชนให้พวกเขาได้เรียนรู้ก้าวแรกของวิปัสสนา ซึ่งก็คือ อานาปานสติ นับตั้งแต่เยาว์วัย

อานาปานสติเป็นวิธีการปฏิบัติง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้โดยไม่ยาก ด้วยการเฝ้าสังเกต
ลมหายใจที่ ผ่านเข้า-ออกตามธรรมชาติ  สาเหตุที่ใช้ลมหายใจก็เพราะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
ไม่แบ่งแยกเป็นลัทธินิกาย ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมใดๆ

อานาปานสตินับเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติวิปัสสนา ที่หมายถึง "การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง"
ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติอันเก่าแก่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอีกครั้งเมื่อประมาณกว่า
2,500 ปีก่อนวิปัสสนาเป็นวิธีการชำระจิตที่เป็นสากล เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นลัทธินิกาย
เป็นแก่นคำสอนในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ผู้เผยแผ่ธรรมะหรือกฎของธรรมชาติ

และช่วงเวลาที่ดีของการเริ่มต้นฝึกจิตก้าวแรกนี้ ก็คือในวัยเยาว์  เพราะนอกจากจะช่วยให้มีจิตสงบ
เป็นสมาธิและมีความจำที่ดีแล้ว  ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้น  สามารถบ่มเพาะปัญญาญาณ
ที่จะจัดการกับจิตของตนเอง  มีวิจารณญาณในการเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม  แทนที่จะ
ก่ออกุศลกรรม อันจะทำให้พวกเขาสามารถควบคุมและเป็นนายเหนือจิตใจตนเอง  ทั้งยังสามารถรับมือ
กับความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียดในวัยเด็กและวัยรุ่นได้

รูปแบบการอบรม

ปัจจุบันได้มีการจัดอบรมหลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 8-16 ปี
เป็นประจำตามศูนย์วิปัสสนาในประเทศต่างๆ  ตลอดจนสถาบันต่างๆ  เช่น ในโรงเรียน
บ้านเด็กกำพร้า บ้านสำหรับคนตาบอด และสถานที่ต่างๆ ตามคำขอ  เพื่อประโยชน์ของเด็ก
และเยาวชน

โดยทั่วไปจะเป็นหลักสูตรที่แยกระหว่างเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 8-12 ปี กับที่มีอายุระหว่าง
13-16 ปี  ทั้งนี้ในระหว่างการอบรมผู้เข้าร่วมจะต้องถือศีล 5 และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
งดเว้นจากการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่น  อยู่ในบริเวณที่อบรม โดยแบ่งแยกเขตชาย-หญิง

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นแรก เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมจะต้องพยายามละเว้นจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องดีงาม
ทั้งหลายโดยการถือศีล 5

1. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพยายามปฏิบัติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมีเมตตา ไม่เข่นฆ่าหรือทำร้ายพวกเขา
2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่หยิบฉวยข้าวของของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ประพฤติผิดทางกาม จะปฏิบัติต่อเพื่อนหญิงและเพื่อนชายเสมือนพี่น้องหรือ มิตรสนิท
4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพูดแต่ความจริง ด้วยความสุภาพอ่อนโยน ไม่พูดปดหรือพูดจาให้ร้ายผู้อื่น
5. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะเว้นจากสุรา สิ่งเสพติด รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์
   ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะพยายามปฏิบัติตามคำสอนที่ได้รับในระหว่างการอบรมอย่างดีที่สุด

การรักษาศีลดังกล่าวนับเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิบัติ อันจะช่วยให้จิตเกิดความสงบเพียงพอที่จะปฏิบัติ    

ในขั้นต่อไป คือ การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอานาปานสติ โดยเพ่งความสนใจไปเฝ้าจดจ่อลมหายใจที่ผ่านเข้า-ออก
ตามธรรมชาติ  การอบรมทั้งหมดจะใช้เทปคำสอนของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า โดยแบ่งเป็นช่วงๆ  ช่วงละประมาณ
30-40 นาที ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังมีเกมส์และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ร่วมด้วย  ทว่าจะ
ให้เวลาส่วนใหญ่กับการฝึกปฏิบัติอานาปานสติมากกว่า  นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติเมตตาภาวนา (แผ่เมตตา) เพื่อ
แบ่งปันความสุขสงบที่ได้รับในระหว่างการอบรมให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติต่อในภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์อย่างแท้
จริง  ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงควรจะมีเวลาได้ปฏิบัติต่อที่บ้านทุกวันเป็นเวลา 10-15 นาที และเข้าร่วม
การอบรมเมื่อมีโอกาส

ทุนทรัพย์ในการดำเนินการอบรม

การอบรมต่างๆ ดำเนินด้วยเงินบริจาคจากศิษย์ที่เข้ารับการอบรมรุ่นก่อนๆ เพียงอย่างเดียว หากผู้เข้าอบรม
ปรารถนาที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ที่ตนได้รับจากธรรมะให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติรุ่น หลังบ้าง ก็อาจกระทำได้
ในตอนสิ้นสุดการอบรม  อนึ่ง ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้สามารถตรวจสอบตารางการอบรมได้ดังลิงค์ด้านล่างนี้

ตารางอบรมเด็กและเยาวชน

และกรอก ใบสมัครหลักสูตรเด็กและเยาวชน ส่งไปตามสถานที่ที่มีการจัดอบรม

ดังต่อไปนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

 

ธรรมกมลา :

เลขที่ 200 หมู่ 13 บ้านเนินผาสุก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทร.08-9782-9180 หรือ 08-7483-6605 โทรสาร 0-3745-2413

 

ธรรมอาภา :

เลขที่ 138 หมู่ 3 บ้านห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

โทร.08-1605-5576 หรือ 08-7135-2128 โทรสาร 0-5526-8211

 

ธรรมสุวรรณา :

เลขที่ 112 หมู่ 1 .บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240

โทร.08-6713-5617 โทรสาร 0-4347-0246

 

ธรรมกาญจนา :

เลขที่ 20/6 หมู่ 2 บ้านวังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

โทร.08-1811-6196, 08-1811-6447, 08-9742-8490 หรือ 0-3468-3065 โทรสาร 0-3468-3066

 

ธรรมสีมันตะ :

เลขที่ 200 หมู่ 1 บ้านหนองสร้อย ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

โทร.08-6431-0417 หรือ 08-6423-4938 โทรสาร 08-6423-4938

 

ธรรมธานี :

เลขที่ 42/660 หมู่บ้านเค.ซี. การ์เด้นโฮม ถ.นิมิตใหม่ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร.0-2993-2744 หรือ 08-7314-0606 โทรสาร 0-2993-2799

 

ธรรมจันทปภา :

เลขที่ 51 ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

โทร. 089-558-1121, 081-938-8989

อีเมล This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ธรรมโปราโณ :

เลขที่ 271 .4 .ทางขึ้นน้ำตกกะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

โทร. 0-7530-0479 โทรสาร 0-7530-0480

 

ธรรมปุเนติ :

เลขที่ 161 .8 .นาสมบูรณ์ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 08-9712-0617