การรับใช้ธรรมะ PDF Print E-mail
Monday, 30 July 2012

การรับใช้ธรรมะทั้งในระหว่างการอบรมและการช่วยงานธรรมะในทางอื่นใด ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง  ไม่เพียงแต่ท่านจะช่วยให้ผู้อื่นได้มีโอกาสลิ้มรสพระธรรมอันล้ำค่ำแล้ว  หากยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติของตนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย 
 
การเข้ามาร่วมรับใช้ธรรมะของผู้ปฏิบัติเก่ามีความจำเป็นต่อการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั่วโลกอย่างยิ่ง ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น   หากปราศจากความช่วยเหลือของผู้ปฏิบัติที่อาสาเข้ามาให้บริการทางธรรม  การอบรมต่างๆ เหล่านี้ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย 

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้กล่าวถึง
 คุณค่าของการรับใช้ธรรมะ สำหรับผู้ปฏิบัติเก่า  โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธรรมะให้เจริญงอกงาม  การรับใช้ธรรมะตาม ข้อปฏิบัติของผู้รับใช้ธรรมะ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมในโลกภายนอกได้ดียิ่งขึ้น 

ธรรมบริกร
ผู้ปฏิบัติเก่าท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นธรรมบริกรในระหว่างการอบรม หลังจากรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับใช้ธรรมะโดยตลอดแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบ 
ตารางการอบรม ของศูนย์ฯ ที่ต้องการสมัครเป็นธรรมบริกร และท่านสามารถสมัครธรรมบริกรออนไลน์ได้เช่นเดียวกับการสมัครเข้ารับการอบรม โดยหลังจากคลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเลือกสมัครธรรมบริกร แล้วกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ตามปกติ หรือกรอกใบสมัครธรรมบริกร แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ ที่ท่านต้องการอาสาไปเป็นธรรมบริกร

  
อาสาสมัครรับใช้ธรรมะ
นอกเหนือจากการเป็นธรรมบริกรในระหว่างการอบรมแล้ว ผู้ปฏิบัติเก่าสามารถอาสารับใช้ธรรมะในหน้าที่ต่างๆ ที่เหมาะกับความรู้ ความสามารถ และทักษะของตน เช่น งานแปล งานพิสูจน์อักษร art work คอมพิวเตอร์ บัญชี ออกแบบอาคาร ก่อสร้าง ฯลฯ เมื่อใดที่มูลนิธิฯ มีความต้องการความช่วยเหลือในสายงานที่ตรงกับคุณสมบัติที่ท่านได้แจ้งไว้ ฝ่ายที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ จะทำการติดต่อไปยังท่านเพื่อเชิญมาร่วมรับใช้ธรรมะในโอกาสต่อไป

หากท่านประสงค์ให้ข้อมูลความรู้ ความสามารถ และทักษะของท่าน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงใน แบบฟอร์มแสดงความจำนงรับใช้ธรรมะ เพื่อรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลส่งให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

คลิกเพื่อ กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงรับใช้ธรรมะ - ออนไลน์ (ถ้าสะดวก แนะนำให้เลือกกรอกแบบฟอร์มออนไลน์) หรือ คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแสดงความจำนงรับใช้ธรรมะ

Last Updated ( Monday, 18 April 2022 )
 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus