ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกัน 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นอาจาริยบูชา PDF Print E-mail
Tuesday, 20 August 2019
 
" สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อบุคคลใดสำเหนียกได้ด้วยปัญญา

          เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้คือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ "

                                          สุคตันต.เล่ม ๑๗ ขุททกนิกาย ธรรมบทข้อ๓๐

 

  ท่านอาจารย์ศรี สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า

(๓๐ ม.ค. ๒๔๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๖)

 
 
 

มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป็นอาจาริยบูชาเนื่องในวาระครบรอบ ๖ ปี

แห่งการมรณกรรมของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)


 ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

 

๑. ณ สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

๑๐๐/๕๑๓ หมู่บ้านชลลดา ซอย ๔๔A ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทุบรี ๑๑๑๑๐

เวลา ๑๐.๐๐ น. ปฏิบัติร่วมกัน ชั่วโมง รอบที่

เวลา ๑๑.๑๐ น. ปฏิบัติร่วมกัน ชั่วโมง รอบที่

ขอความกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าที่ : ๐๒-๐๓๙-๐๗๘๘, ๐๘๖-๙๗๐-๗๔๑๒

 

 ๒. ณ ศูนย์ฯธรรมธานี กรุงเทพฯ

 เวลา ๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติร่วมกัน ชั่วโมง

            เวลา ๑๐.๒๐ น. พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล

   เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน

ผู้ร่วมงานไม่ต้องลงทะเบียน

  

  ๓. สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานฯ ที่จังหวัดอื่นๆ  กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ฯโดยตรง คลิ๊ก

 

Last Updated ( Tuesday, 20 August 2019 )
 
< Prev   Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus