คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ PDF Print E-mail
Sunday, 16 September 2018


 หลักสูตร 10 วันทั่วไป รับผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครทางหน้าเว็บไซด์หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการอบรมโดยตรง ทุกหลักสูตรเปิดรับก่อนเริ่มอบรม 5 เดือนและปิดรับเมื่อรับเต็มจำนวนแล้ว

ท่านสามารถเข้าปฏิบัติติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร หลังจากนั้นจะต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หรือคั่นด้วยการรับใช้ธรรมะ 1 หลักสูตร จึงจะเข้าปฏิบัติในหลักสูตรต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านนำธรรมะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในชีวิตจริง

 

หลักสูตร 10 วันสำหรับผู้บริหาร รับเฉพาะผู้ที่ปัจจุบันยังคงทำงานอยู่ในระดับบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้ใบสมัครเฉพาะสำหรับหลักสูตรผู้บริหาร คลิก ส่งไปยังศูนย์ฯที่ท่านสมัคร

 

หลักสูตรสำหรับศิษย์เก่า

ผู้ที่ผ่านการอบรมในแนวทางนี้ครบ 10 วันเต็มตามหลักสูตรถือเป็นศิษย์เก่า

 

หลักสูตร 1 วันและ 3 วัน ต้องผ่านหลักสูตร 10 วันอย่างน้อย 1 ครั้ง

 

หลักสูตรสติปัฏฐาน ต้องผ่านหลักสูตร 10 วันอย่างน้อย 3 ครั้ง (ไม่นับการเป็นธรรมบริกร) และปฏิบัติตามแนวทางนี้มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยไม่ได้ไปปฏิบัติในแนวทางอื่นหลังจากที่เข้าปฏิบัติในหลักสูตร 10 วันครั้งสุดท้าย รวมทั้งมีความพยายามที่จะปฏิบัติเป็นประจำและรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน อย่างน้อยระหว่างเวลายื่นใบสมัครจนเริ่มหลักสูตร

 

หลักสูตร 10 วันพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดเช่นเดียวกับหลักสูตร 20 วัน แต่หลักสูตรนี้ไม่นับเป็นหลักสูตรระยะยาว จึงไม่จำเป็นต้องทิ้งช่วงอย่างน้อย 6 เดือนก่อนหรือหลังเข้าหลักสูตรระยะยาว ใช้ใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาวและมีผู้ช่วยอาจารย์เซ็นรับรอง

 

ธรรมบริกร ต้องผ่านหลักสูตร 10 วันอย่างน้อย 1 ครั้ง  ไม่นำวิธีปฏิบัติอื่นมาปะปนกับวิธีนี้ นับจากจบหลักสูตรครั้งสุดท้าย  มีความพยายามรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะศีลข้อ๓ และศีลข้อ๕

 

การเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะยาว

 

หลักสูตร 20 วัน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว โดยได้ผ่านหลักสูตร 10 วันเต็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง หลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร 10 วันเต็มอย่างน้อย 1 ครั้ง และปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำวันละ 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี และรักษาศีลห้ามาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน, ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ

 

หลักสูตร 30 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร 20 วันมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งและคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยยังคงปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำวันละ 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี รวมทั้งรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน, ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ

 

หลักสูตร 45 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตร 30 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง และคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยมั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียวไม่ต่ำกว่า 3 ปี  รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำวันละ 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี และรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน, ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ

สำหรับหลักสูตร 45 วัน จำกัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์และผู้รับใช้ธรรมะเป็นประจำหรืออย่างต่อเนื่องเท่านั้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่ได้ระบุไว้ จึงจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่อุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยขน์แก่คนจำนวนมาก ลำดับของการส่งใบสมัครก่อน-หลังไม่มีส่วนสำคัญในการพิจารณาผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ หลังเข้าอบรมหลักสูตร 45 วัน ต้องเว้น 10 วันก่อนเข้าอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 

หลักสูตร 60 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตร 45 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง และคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยมั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียวไม่ต่ำกว่า 5 ปี  รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำวันละ 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี และรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน, ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ

สำหรับหลักสูตร 60 วัน จำกัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์และผู้รับใช้ธรรมะอย่างยิ่งยวดและอย่างต่อเนื่องหรืออย่างน้อยรับใช้ธรรมะปีละ 4 หลักสูตรเท่านั้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่ได้ระบุไว้ จึงจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่อุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยขน์แก่คนจำนวนมาก

 

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะยาว โปรดกรอกใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาวโดยเฉพาะ และส่งถึงผู้ช่วยอาจารย์ซึ่งรู้จักท่านดี

 

ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้โปรดอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรระยะยาวอย่างละเอียดและกรอกใบสมัครทุกข้อตามความจริง (เช่น ถ้าท่านได้ไปปฏิบัติในแนวทางอื่นที่ไม่ได้สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้าและผู้ช่วยคนอื่นๆของท่านฯลฯ ขอให้ระบุรายละเอียดด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติของตัวท่านเอง)

 

Download ใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาว **

 

**วิธีกรอกใบสมัครบนคอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" เพื่อบันทึกแบบฟอร์มไว้ในเครื่องของท่าน จากนั้นทำการเปิดไฟล์ดังกล่าวด้วยโปรแกรม Adobe reader ทำการกรอกรายละเอียดทั้งหมดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นเลือกเมนู File\Save as เพื่อบันทึกไฟล์นั้น แล้วทำการส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์ดังกล่าวไปให้ผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป 

Last Updated ( Wednesday, 07 June 2023 )
 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus