การยืนยันและยกเลิกเข้าปฏิบัติ PDF Print E-mail
Monday, 16 December 2019

เมื่อได้รับการตอบรับเข้าปฏิบัติ ถ้าท่านไม่ตอบยืนยันกลับไปยังศูนย์ฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ให้แก่ผู้สมัครท่านอื่นที่รอการเข้าปฏิบัติต่อไป
เมื่อมีการยืนยันการเข้าอบรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถมาเข้าอบรมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกทันที เพื่อให้โอกาสผู้สมัครท่านอื่นที่รออยู่ได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติ
หากท่านไม่มาโดยไม่แจ้ง ใบสมัครของท่านในหลักสูตรต่อไปจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย

Last Updated ( Monday, 16 December 2019 )
 
Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus