คุณค่าของการรับใช้ธรรมะ PDF Print E-mail

การรับใช้ธรรมะจะได้รับอะไรตอบแทน  การรับใช้ธรรมะมิใช่เป็นการทำเพื่อแลกกับอาหารและที่พัก หรือเพื่อให้ได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สงบสุข  หรือเพื่อหลบหลีกความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันของโลกภายนอก  เรื่องนี้ผู้รับใช้ธรรมะทุกคนย่อมตระหนักดี

ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาและได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ เมื่อได้เห็นการรับใช้อย่างปราศจากอัตตาของอาจารย์ผู้สอนธรรมะ ของผู้จัดการหลักสูตร ของผู้รับใช้ธรรมะ และเห็นว่าการกระทำดังนี้ทำให้เขาได้ลิ้มรสอันประเสริฐของธรรมะ  เนื่องจากคนเหล่านี้ได้เริ่มก้าวเดินไปบนเส้นทางของอริยมรรคแล้ว จึงเป็นธรรมดาที่เขาจะเกิดความกตัญญู อยากตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นที่ทำให้เขาได้รับธรรมะ

เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนธรรมะ ผู้จัดการหลักสูตร รวมทั้งผู้รับใช้ธรรมะ ทุกคนต่างให้ธรรมทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง สิ่งของ หรือชื่อเสียง  ดังนั้น ทางเดียวที่จะตอบแทนบุญคุณของคนเหล่านี้ก็คือ ช่วยให้กงล้อของธรรมะหมุนต่อไป เพื่อให้ผู้อื่นได้รับธรรมะ โดยการรับใช้อย่างปราศจากอัตตา  นี่คือเจตนาอันบริสุทธิ์ของผู้รับใช้ธรรมะ

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่ค่อยๆ เจริญในธรรม จะค่อยๆ ละนิสัยเก่าๆ ที่เห็นแก่ตัว หันมาให้ความสำคัญแก่ผู้อื่น  เขาจะสังเกตเห็นว่าคนทั่วไปมีแต่ความทุกข์ คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นวรรณะ ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ก็ล้วนเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งสิ้น  แม้แต่ตนเองก่อนที่จะพบกับธรรมะก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ซึ่งทำให้เขารู้ดีว่าหนทางเดียวที่คนทั้งหลายจะพบกับความสุขอย่างแท้จริงก็คือ เมื่อคนเหล่านั้นได้พบธรรมะอันบริสุทธิ์  การได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตนเอง ทำให้เกิดมุทิตาจิต และความรักความเมตตา อยากที่จะช่วยผู้คนทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์  เมื่อความเมตตาล้นหลั่งออกจากใจ ก็กลายเป็นเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะช่วยผู้อื่นให้ออกจากทุกข์

การที่จะเป็นอาจารย์ผู้สอนธรรมะได้นั้น ต้องใช้เวลาปฏิบัติหลายๆ ปี และต้องได้รับการฝึกให้สอนธรรมะ  แต่การช่วยเหลือผู้อื่นที่เข้ารับการอบรมให้ได้รับธรรมะ ก็อาจทำได้โดยการให้บริการในด้านต่างๆ ระหว่างการอบรม  การเป็นผู้รับใช้ธรรมะที่รับใช้ด้วยความถ่อมตัว เรียบง่าย จะเป็นการยกระดับจิตใจเป็นอย่างดี

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจะเริ่มเข้าใจกฎธรรมชาติ กล่าวคือ การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจาที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน จะนำความเดือนร้อนมาสู่ผู้กระทำด้วย  ในทำนองเดียวกัน การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจาที่ช่วยลดความเดือดร้อน และสร้างความสงบสุขให้ผู้อื่น ย่อมนำความสงบสุขมาสู่ผู้กระทำเช่นเดียวกัน   ดังนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นจึงเท่ากับเป็นการช่วยตนเองในเวลาเดียวกัน ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจึงสนใจที่จะช่วยผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการสร้างบารมีอันจะทำให้ตนเองก้าวหน้าในธรรมะอย่างรวดเร็วและมั่นคง  ความเข้าใจในความจริงอย่างถูกต้องเช่นนี้ จะกระตุ้นให้เกิดความปรารถนาที่จะรับใช้ธรรมะ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้รับธรรมะและหลุดพ้นจากความทุกข์

ทำอย่างไรจึงจะให้บริการได้ดีที่สุด  ถ้าเราไม่รู้วิธีที่ถูกต้อง แทนที่จะเป็นการช่วยผู้อื่น เราอาจทำร้ายเขา  เพราะไม่ว่าการเผยแพร่ธรรมะจะเป็นสิ่งประเสริฐเพียงใด  แต่ถ้าผู้ให้บริการมีเจตนาที่ไม่ถูกต้องการกระทำนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับอย่างแท้จริง การให้บริการจะไม่เป็นประโยชน์  ถ้าเป็นการสร้างอัตตาแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการหวังสิ่งตอบแทน หรือหวังคำสรรเสริญ หรือคำขอบคุณ

ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่า ขณะนี้ท่านให้บริการ ท่านกำลังฝึกนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน  เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ที่จะใช้ธรรมะในการช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมในสถานการณ์ต่างๆ ในโลกเล็กๆ ของศูนย์ปฏิบัติธรรม  จะเป็นการฝึกให้ท่านรับใช้ผู้อื่นในโลกภายนอกได้ดี  ในการรับใช้ของท่าน ไม่ว่าผู้อื่นจะมีความประพฤติที่ไม่น่าพอใจสักเพียงใด  ท่านก็จะฝึกรักษาอุเบกขาแห่งจิต และสร้างแต่ความรักความเมตตาให้แก่เขา  นี่คือสิ่งที่ท่านจะเรียนรู้  เพราะท่านก็คือผู้ที่กำลังฝึกปฏิบัติคนหนึ่งเช่นเดียวกันกับผู้เข้ารับการอบรมคนอื่นๆ จงพยายามเรียนรู้ในระหว่างที่รับใช้ผู้อื่นด้วยความถ่อมตน  จงระลึกอยู่เสมอว่า เรามาเพื่อฝึกรับใช้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เรารับใช้เพื่อให้ผู้อื่นได้ธรรมะ เราจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้รับการอบรมและทั้งหมดนี้ก็เป็นการช่วยตัวเราเอง เป็นการรับใช้ตัวเราเอง

ขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้ท่านจงฝึกสร้างความรักความเมตตา ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น  ขอให้ท่านทั้งหลายจงก้าวหน้าในธรรม ได้พบกับความสงบอันแท้จริง มิตรไมตรีอันแท้จริง ความสุขอย่างแท้จริง

(แปลจากคำบรรยายเรื่อง Dhamma service ของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ที่ออสเตรเลีย)
ขอให้ทุกท่านจงได้พบกับความสุขอันแท้จริง

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus