จุลสารวิปัสสนา PDF Print E-mail

จุลสารวิปัสสนา จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้แก่ศิษย์เก่าที่มาเข้าปฏิบัติในแนวทางนี้

ท่านสามารถอ่านจุลสารทางออนไลน์ได้ โดยคลิกเลือกฉบับที่ท่านสนใจ และสามารถสั่งพิมพ์จุลสารฉบับดังกล่าวได้โดยตรงจากหน้าเว็บฉบับที่เลือก

สำหรับท่านที่ประสงค์จะบอกรับจุลสารทางอีเมล  กรุณาแจ้งความจำนงพร้อมชื่อนามสกุลและอีเมล ไปยัง : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ทั้งนี้การจัดส่งจุลสารทางไปรษณีย์จะขอยกเลิกตั้งแต่ฉบับที่ 63-1เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ : ตั้งแต่ฉบับที่ 48-3 ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน จึงจะเปิดอ่านไฟล์สกุล pdf ได้

(ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader)

 

 ปี ฉบับที่ ชื่อจุลสาร
 พ.ศ.2567 ฉบับที่ 1 คุรุบนฟากฟ้า ... ซายาจี อูบาขิ่นผล
   
 พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1 ผลจากการปฏิบัติธรรม
  ฉบับที่ 2 รำลึก 100 ปีชาตกาล ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
  ฉบับที่ 3
 เจ็ดสิบปีที่ผ่านพ้น
  ฉบับที่ 4
 กระแสธารธรรม
   
 พ.ศ.2565 ฉบับที่ 1 รำลึกถึงท่านอาจารย์อูบาขิ่น
  ฉบับที่ 2 ทำอย่างไรให้ศูนย์วิปัสสนาเข้มแข็ง
  ฉบับที่ 3
 กรรมคือทายาทที่แท้จริง
  ฉบับที่ 4
 สัมปชัญญะ
   
 พ.ศ.2564 ฉบับที่ 1 รำลึกถึงท่านอาจารย์อูบาขิ่น
  ฉบับที่ 2 ปฏิวัติด้วยนิพพานทรรศนะ
  ฉบับที่ 3 จุดหมายปลายทาง
  ฉบับที่ 4
 ความหมายของความสุข
   
 พ.ศ.2563 ฉบับที่ 1 สาส์นจากท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
  ฉบับที่ 2
 ธรรมะคือที่พึ่งอันแท้จริง
  ฉบับที่ 3
 โอวาทธรรมในวาระขึ้นปีใหม่
   
 พ.ศ.2562 ฉบับที่ 1 พระพุทธศาสนาคืออะไร ตอนที่ 3
   
 พ.ศ.2561 ฉบับที่ 1 พระพุทธศาสนาคืออะไร ตอนที่ 1
  ฉบับที่ 2
 พระพุทธศาสนาคืออะไร ตอนที่ 2
  ฉบับที่ 3
 โอวาทธรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ศิษย์เก่า
   
 พ.ศ.2560 ฉบับที่ 1-2 นักปฏิบัติธรรมกับความตาย
  ฉบับที่ 3
 วันเคลื่อน เดือนคล้อย
  ฉบับที่ 4
 เป็นอยู่และจากไปในวิถีธรรม
   
 พ.ศ.2559 ฉบับที่ 1 รำลึกถึงมาตาจี
  ฉบับที่ 2 ขอจงเจริญในขันติบารมี
  ฉบับที่ 3
 ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  ฉบับที่ 4
 ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเยือนแผ่นดินสุวรรณภูมิที่ประเทศเมียนมา
   
 พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1 ฉบับรำลึกถึงท่านอาจารย์อูบาขิ่น
  ฉบับที่ 2 การพิทักษ์รักษาแนวทางปฏิบัติ
  ฉบับที่ 3
 สุขในธรรม
  ฉบับที่ 4
 เผชิญความเจ็บป่วยด้วยอุเบกขาจิต
 
 พ.ศ.2557 ฉบับที่ 1 เราได้นำของขวัญแห่ง "อนิจจัง" อันล้ำค่ายิ่งนี้ไปด้วย
 
 ฉบับที่ 2 เมตตาภาวนา
  ฉบับที่ 3
 สติและอุเบกขา
  ฉบับที่ 4
 จะรับใช้ธรรมะอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
 
 พ.ศ.2556 ฉบับที่ 1 รำลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์อูบาขิ่น
  ฉบับที่ 2 ใครคือผู้สืบทอด
  ฉบับที่ 3 การนำวิปัสสนามาใช้ในชีวิตนักศึกษา
  ฉบับที่ 4 ฉบับพิเศษ ไว้อาลัยท่านอาจารย์ศรี สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า
 
 พ.ศ.2555 ฉบับที่ 1 ปฏิวัติด้วยนิพพานทรรศนะ
  ฉบับที่ 2 ความเจริญก้าวหน้าของวิปัสสนา
  ฉบับที่ 3 ขันติธรรมและพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า
  ฉบับที่ 4 ความบริสุทธิ์ของธรรมะ
 
 พ.ศ.2554 ฉบับที่ 1 คุณค่าที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรม
  ฉบับที่ 2 พระพุทธเจ้าผู้ทรงประทานความสุข
  ฉบับที่ 3 ธรรมะจัดสรร
  ฉบับที่ 4 เหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์
 
 พ.ศ.2553 ฉบับที่ 1 ครูผู้ไม่แบ่งแยกลัทธิศาสนา
  ฉบับที่ 2 เปิดประตูแห่งกระแสธรรม
  ฉบับที่ 3 ไม่มีพลังใดๆ จะหยุดยั้งธรรมะได้
  ฉบับที่ 4 สัมมาสมาธิ : การมีจิตที่ตั้งมั่นอย่างถูกต้อง
  
 พ.ศ.2552 ฉบับที่ 1 ท่านอาจารย์อูบาขิ่น ดาวจรัสแสงแห่งธรรม
  ฉบับที่ 2 เวทนา : หัวใจของการปฏิบัติสติปัฏฐาน
  ฉบับที่ 3 เจตนาที่ถูกต้องในการให้ทาน
  ฉบับที่ 4 หลุมพรางของมาร
  
 พ.ศ.2551 ฉบับที่ 1 เกร็ดชีวิตของเอส. เอ็น. โกเอ็นก้า
  ฉบับที่ 2
 จงน้อมนำธรรมะไปใช้ในชีวิต
  ฉบับที่ 3
 ดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถึงพร้อม
  ฉบับที่ 4
 ขอธรรมะจงเจริญรุ่งเรืองออกไปอย่างบริสุทธ์ิ
   
 พ.ศ.2550 ฉบับที่ 1 วิปัสสนา : หนทางแห่งการปฏิบัติที่ผสานความแตกต่าง
  ฉบับที่ 2 อำลาน้องชาย - ราเดชยาม
  ฉบับที่ 3
 เพื่อความสุขและสวัสดิภาพของมหาชน
  ฉบับที่ 4
 แก่นของธรรมะ
   
 พ.ศ.2549 ฉบับที่ 1 ความหมายของความสุข
  ฉบับที่ 2 กรรมคือทายาทที่แท้จริง
  ฉบับที่ 3 ฝันที่เป็นจริง
  ฉบับที่ 4 ห้าสิบปีบนหนทางธรรม
   
 พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 ทำอย่างไรให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาเข็มแข็ง
  ฉบับที่ 2 พุทธศาสนาคืออะไร ตอน 1
  ฉบับที่ 3 พุทธศาสนาคืออะไร ตอน 2
  ฉบับที่ 4 พุทธศาสนาคืออะไร ตอน 3

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus