หลักสูตรระยะยาว (Long Course Meditation) PDF Print E-mail

ตารางอบรมหลักสูตรระยะยาว

 

หลักสูตร

สถานที่

วันที่

รหัสหลักสูตร

หลักสูตรวิปัสสนา (45 วัน)

ธรรมอาภา พิษณุโลก

22 ก.ย.64 - 07 พ.ย.64

DAB210017

หลักสูตรวิปัสสนา (20 วัน)

ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น

14 ต.ค.64 - 04 พ.ย.64

DSN210040

หลักสูตรวิปัสสนา (60 วัน)

ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น

14 พ.ย.64 - 14 ม.ค.65

DSN210035

หลักสูตรวิปัสสนา (30 วัน)

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

17 พ.ย.64 - 18 ธ.ค.64

DKL210020

หลักสูตรวิปัสสนา (45 วัน)

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

17 พ.ย.64 - 02 ม.ค.65

DKL210021

หลักสูตรวิปัสสนา (30 วัน)

ธรรมอาภา พิษณุโลก

20 ม.ค.65 - 20 ก.พ.65

DAB220002

หลักสูตรวิปัสสนา (30 วัน)

ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น

24 ม.ค.65 - 24 ก.พ.65

DSN220001

หลักสูตรวิปัสสนา (20 วัน)

ธรรมสีมันตะ ลำพูน

05 ก.พ.65 - 26 ก.พ.65

DST220003

หลักสูตรวิปัสสนา (20 วัน)

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

18 ก.พ.65 - 11 มี.ค.65

DKL220006

หลักสูตรวิปัสสนา (20 วัน)

ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น

06 มิ.ย.65 - 27 มิ.ย.65

DSN220015

หลักสูตรวิปัสสนา (20 วัน)

ธรรมสีมันตะ ลำพูน

23 ก.ค.65 - 13 ส.ค.65

DST220014

หลักสูตรวิปัสสนา (45 วัน)

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

03 ส.ค.65 - 18 ก.ย.65

DKL220022

หลักสูตรวิปัสสนา (45 วัน)

ธรรมอาภา พิษณุโลก

24 ส.ค.65 - 09 ต.ค.65

DAB220016

หลักสูตรวิปัสสนา (60 วัน)

ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น

06 พ.ย.65 - 06 ม.ค.66

DSN220031

หลักสูตรวิปัสสนา (30 วัน)

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

09 พ.ย.65 - 10 ธ.ค.65

DKL220030

 

การเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะยาว


หลักสูตร 20 วัน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว โดยได้ผ่านหลักสูตร 10 วันเต็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง หลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร 10 วันเต็มอย่างน้อย 1 ครั้ง และปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำอย่างน้อย 2 ปี และรักษาศีลห้ามาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 

หลักสูตร 30 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร 20 วันมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งและคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยยังคงปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำ รวมทั้งรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน 

 

หลักสูตร 45 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตร 30 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง และคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยมั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียวไม่ต่ำกว่า 3 ปี  รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำ และรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน

สำหรับหลักสูตร 45 วัน จำกัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์และผู้รับใช้ธรรมะเป็นประจำหรืออย่างต่อเนื่องเท่านั้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่ได้ระบุไว้ จึงจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่อุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยขน์แก่คนจำนวนมาก ลำดับของการส่งใบสมัครก่อน-หลังไม่มีส่วนสำคัญในการพิจารณาผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้

 

หลักสูตร 60 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตร 45 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง และคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยมั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียวไม่ต่ำกว่า 5 ปี  รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำ และรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน

สำหรับหลักสูตร 60 วัน จำกัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์และผู้รับใช้ธรรมะอย่างยิ่งยวดและอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่ได้ระบุไว้ จึงจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่อุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยขน์แก่คนจำนวนมาก

  

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะยาว โปรดกรอกใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาวโดยเฉพาะ และส่งถึงผู้ช่วยอาจารย์ซึ่งรู้จักท่านดี หรือส่งไปให้ผู้ช่วยอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้วยอย่างน้อย 2 ครั้ง

ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้โปรดอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรระยะยาวอย่างละเอียดและกรอกใบสมัครทุกข้อตามความจริง (เช่น ถ้าท่านได้ไปปฏิบัติในแนวทางอื่นที่ไม่ได้สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้าและผู้ช่วยคนอื่นๆของท่านฯลฯ ขอให้ระบุรายละเอียดด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติของตัวท่านเอง)


Download

ใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาว **

**วิธีกรอกใบสมัครบนคอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" เพื่อบันทึกแบบฟอร์มไว้ในเครื่องของท่าน จากนั้นทำการเปิดไฟล์ดังกล่าวด้วยโปรแกรม Adobe reader ทำการกรอกรายละเอียดทั้งหมดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นเลือกเมนู File\Save as เพื่อบันทึกไฟล์นั้น แล้วทำการส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์ดังกล่าวไปให้ผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป 

 

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus