หลักสูตรระยะยาว (Long Course Meditation) PDF Print E-mail

ตารางอบรมหลักสูตรระยะยาว

 

หลักสูตร

สถานที่

วันที่

รหัสหลักสูตร

หลักสูตรวิปัสสนา (30 วัน)

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

06 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67

DKL230032

หลักสูตรวิปัสสนา (30 วัน)

ธรรมอาภา พิษณุโลก

11 ม.ค. 67 - 11 ก.พ. 67

DAB240001

หลักสูตรวิปัสสนา (20 วัน)

ธรรมอาภา พิษณุโลก

14 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67

DAB240010

หลักสูตรวิปัสสนา (20 วัน)

ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น

8 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

DSN240014

หลักสูตรวิปัสสนา (30 วัน)

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

29 ส.ค. 67 - 29 ก.ย. 67

DKL240030

หลักสูตรวิปัสสนา (45 วัน)

ธรรมอาภา พิษณุโลก

4 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67

DAB240015

หลักสูตรวิปัสสนา (20 วัน)

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

14 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67

DKL240038

หลักสูตรวิปัสสนา (45 วัน)

ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

11 ธ.ค. 67 - 26 ม.ค. 68

DKL240042

 

การเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะยาว

หลักสูตร 20 วัน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว โดยได้ผ่านหลักสูตร 10 วันเต็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง หลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร 10 วันเต็มอย่างน้อย 1 ครั้ง และปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำวันละ 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี และรักษาศีลห้ามาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน, ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ

 

หลักสูตร 30 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร 20 วันมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งและคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยยังคงปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำวันละ 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี รวมทั้งรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน, ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ

 

หลักสูตร 45 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตร 30 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง และคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยมั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียวไม่ต่ำกว่า 3 ปี  รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำวันละ 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี และรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน, ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ

สำหรับหลักสูตร 45 วัน จำกัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์และผู้รับใช้ธรรมะเป็นประจำหรืออย่างต่อเนื่องเท่านั้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่ได้ระบุไว้ จึงจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่อุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยขน์แก่คนจำนวนมาก ลำดับของการส่งใบสมัครก่อน-หลังไม่มีส่วนสำคัญในการพิจารณาผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ หลังเข้าอบรมหลักสูตร 45 วัน ต้องเว้น 10 วันก่อนเข้าอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 

หลักสูตร 60 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตร 45 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง และคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยมั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียวไม่ต่ำกว่า 5 ปี  รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำวันละ 2 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี และรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน ต้องมีช่วงพักระหว่างการเข้าหลักสูตรระยะยาวต่อกัน 2 หลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน, ต้องเว้นระยะห่าง 10 วัน หลังการเข้าหลักสูตรระยะยาวก่อนเข้าหลักสูตรอื่นๆ

สำหรับหลักสูตร 60 วัน จำกัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์และผู้รับใช้ธรรมะอย่างยิ่งยวดและอย่างต่อเนื่องหรืออย่างน้อยรับใช้ธรรมะปีละ 4 หลักสูตรเท่านั้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่ได้ระบุไว้ จึงจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่อุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยขน์แก่คนจำนวนมาก

  

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะยาว โปรดกรอกใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาวโดยเฉพาะ และส่งถึงผู้ช่วยอาจารย์ซึ่งรู้จักท่านดี หรือส่งไปให้ผู้ช่วยอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้วยอย่างน้อย 2 ครั้ง

ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้โปรดอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรระยะยาวอย่างละเอียดและกรอกใบสมัครทุกข้อตามความจริง (เช่น ถ้าท่านได้ไปปฏิบัติในแนวทางอื่นที่ไม่ได้สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้าและผู้ช่วยคนอื่นๆของท่านฯลฯ ขอให้ระบุรายละเอียดด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติของตัวท่านเอง)


Download

ใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาว

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus