หลักสูตรระยะยาว (Long Course Meditation) PDF Print E-mail

ตารางอบรมหลักสูตรระยะยาว

 

 หลักสูตร              สถานที่            วันที่             รหัสหลักสูตร  
 หลักสูตรวิปัสสนา (20วัน) ธรรมสีมันตะ ลำพูน
 24 ก.ค. 64 - 14 ส.ค. 64 DST210015
 หลักสูตรวิปัสสนา (20วัน) ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น 6 ก.ย. 64 - 27 ก.ย. 64 DSN210029
 หลักสูตรวิปัสสนา (45วัน) ธรรมอาภา พิษณุโลก 22 ก.ย. 64 - 7 พ.ย. 64 DAB210017
 หลักสูตรวิปัสสนา (60วัน) ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น 14 พ.ย. 64 - 14 ม.ค. 65 DSN210035
 หลักสูตรวิปัสสนา (30วัน) ธรรมกมลา ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 64 - 18 ธ.ค. 64 DKL210020
 หลักสูตรวิปัสสนา (45วัน) ธรรมกมลา ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 64 - 2 ม.ค. 65 DKL210021

 

การเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะยาว


หลักสูตร 20 วัน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว โดยได้ผ่านหลักสูตร 10 วันเต็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง หลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร 10 วันเต็มอย่างน้อย 1 ครั้ง และปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำอย่างน้อย 2 ปี และรักษาศีลห้ามาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 

หลักสูตร 30 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร 20 วันมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งและคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยยังคงปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำ รวมทั้งรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน 

 

หลักสูตร 45 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตร 30 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง และคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยมั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียวไม่ต่ำกว่า 3 ปี  รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำ และรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน

สำหรับหลักสูตร 45 วัน จำกัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์และผู้รับใช้ธรรมะเป็นประจำหรืออย่างต่อเนื่องเท่านั้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่ได้ระบุไว้ จึงจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่อุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยขน์แก่คนจำนวนมาก ลำดับของการส่งใบสมัครก่อน-หลังไม่มีส่วนสำคัญในการพิจารณาผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้

 

หลักสูตร 60 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตร 45 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง และคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยมั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียวไม่ต่ำกว่า 5 ปี  รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำ และรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน

สำหรับหลักสูตร 60 วัน จำกัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์และผู้รับใช้ธรรมะอย่างยิ่งยวดและอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่ได้ระบุไว้ จึงจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่อุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยขน์แก่คนจำนวนมาก

  

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะยาว โปรดกรอกใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาวโดยเฉพาะ และส่งถึงผู้ช่วยอาจารย์ซึ่งรู้จักท่านดี หรือส่งไปให้ผู้ช่วยอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้วยอย่างน้อย 2 ครั้ง

ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้โปรดอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรระยะยาวอย่างละเอียดและกรอกใบสมัครทุกข้อตามความจริง (เช่น ถ้าท่านได้ไปปฏิบัติในแนวทางอื่นที่ไม่ได้สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้าและผู้ช่วยคนอื่นๆของท่านฯลฯ ขอให้ระบุรายละเอียดด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติของตัวท่านเอง)


Download

ใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาว **

**วิธีกรอกใบสมัครบนคอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" เพื่อบันทึกแบบฟอร์มไว้ในเครื่องของท่าน จากนั้นทำการเปิดไฟล์ดังกล่าวด้วยโปรแกรม Adobe reader ทำการกรอกรายละเอียดทั้งหมดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นเลือกเมนู File\Save as เพื่อบันทึกไฟล์นั้น แล้วทำการส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์ดังกล่าวไปให้ผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป 

 

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus