Non-Center สวนธรรมตรัง จ.ตรัง
Wednesday, 15 February 2017

สวนธรรมตรัง

เป็นสวนมังคุดและไม้ป่าที่ร่มรื่นของศิษย์เก่า  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ตรงข้ามสถานสงเคราะห์คนชราศรีตรัง  ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 16 กม. 

มีการจัดอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 1 วันสำหรับศิษย์เก่าทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน และในวันเสาร์-อาทิตย์บางโอกาสก็มีการนั่งปฏิบัติร่วมกันสำหรับศิษย์เก่า

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรอานาปานสติ 1 วันสำหรับเด็กอายุ 8-16 ปี

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณรัตนา ตั้งคำ โทร.086-743-6160 หรือคุณสุชาดา วินสน โทร.088-956-5478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Friday, 19 January 2018 )