**New** การนำสำเนาบัตรประชาชนมายี่นในวันลงทะเบียน
Saturday, 06 October 2012

**New**   การนำสำเนาบัตรประชาชนมายี่นในวันลงทะเบียน

 

เนื่องจากการบันทึกข้อมูลของผู้ปฏิบัติยังมีความคลาดเคลื่อน และฝ่ายทะเบียนกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอความกรุณาให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1  ฉบับ ไปยื่นให้ผู้รับลงทะเบียนเมื่อท่านมาเข้ารับการอบรมทุกครั้ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

 

ฝ่ายทะเบียนกลาง

 

Last Updated ( Sunday, 25 November 2012 )